News

CoinCasso 1.0 11/2/2018 9:01:48 AM

Drodzy Użytkownicy, 

Dzisiaj jest ten dzień  - 2 Listopada !

Uruchamiamy nasz pierwszy testowy produkt giełdowy Coincasso 1.0 .

Aktualna giełda jest to wciąż wersja beta z podstawowymi funkcjami, na której będziemy mogli testować nasze dotychczasowe rozwiązania w trybie "live". Chcielibyśmy aby już teraz umożliwić Wam podstawową wymianę kryptowalut Bitcoin, Ethereum do waluty Euro.

Na chwilę obecną będzie można rejestrować się jedynie przez zaproszenie, a Wasze linki do rejestracji będą pojawiać się sukcesywnie na platformie sprzedaży tokena CCX. Bądźcie cierpliwi, jesteśmy pewni, że do końca miesiąca każdy z użytkowników otrzyma możliwość rejestracji na giełdzie. Wiele fukncji w tym automatyczne transfery będą tymaczasowo wyłączone, ale nie dłużej niż na okres 30 dni.

Produkt docelowy CoinCasso 2.0 pojawi się do końca Czerwca 2019 (lub wcześniej), wtedy też będzie można korzystać ze wszystkich możliwości oraz przywilejów z tytułu członkostwa, w tym w partycypowaniu w zyskach, generowanych z obrotu giełdy. Szczegóły oraz warunki korzystania z giełdy opublikujemy w najbliższym czasie, oczekujcie na  kolejne informacje.

 

Wymianę oraz możliwość sprzedaży tokena CCX uruchomimy na platformie sprzedażowej w ciągu najbliższych dni i na pewno nie później niż do połowy Listopada.

Planujemy również powiększenie prowizji z tytułu programu afiliacyjnego na platformie sprzedażowej CCX oraz zwiększenie limitu wypłat jednorazowych z dotychczasowych $5000 na $10000.  

 

Z poważaniem, 

Support COINCASSO

 

Dear Members, 

Today is the day - November 2!
We launch our first test product, Coincasso 1.0.
The current exchange is still a beta version with basic functions, on which we will be able to test our current solutions in the "live" mode. We would like to allow you exchange basic cryptocurrency, such as Bitcoin and Ethereum against Euro currency.
At the moment, you will be able to register only by invitation, and your registration links will appear successively on the CCX token sales platform (coincasso.io). Be patient, we are sure that before the end of the month each user will be able to register on the exchange. Many of the functions like fast automatic transfer will be temporarily disabled, but no longer than for a period of 30 days.
The target product CoinCasso 2.0 will appear until the end of June 2019 (or earlier), then you will be able to use all the possibilities and privileges for membership, including participation in profits, generated from the exchange trading (turnover).

The exchange and the possibility of selling the CCX token will be launched on the sales platform in the coming days and certainly not later than mid-November.
We are also planning to increase the commission for the affiliate program and increase the limit of one-off withdrawals from the current $ 5,000 to $ 10,000.

We will publish details and terms of using the exchange in the near future, wait for further information.

Kind Regards, 

Support COINCASSO